Búsqueda avanzada

Medidas legais e administrativas en relación á situación excepcional do COVID-19

26/03/2020
Consulta as medidas legais e administrativas en relación á situación excepcional do COVID-19:


-
Orde SND/791/2021, de 23 de xullo, sobre as condicións de cuarentena ás que deben someterse as persoas procedentes de países de alto risco á súa chegada a España, durante a situación de crise sanitaria ocasionada pola covid-19.
 


-Orden INT/790/2021, de 23 de xullo, pola que se modifica a Orde INT/657/2020, de 17 de xullo, pola que se modifican os criterios para a aplicación dunha restricción temporal de viaxes non imprescindibles desde terceiros países á

Unión 
Europea e países asociados Schengen por razóns de orde pública e saúde pública con motivo da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.
-ORDE de 22 de xullo de 2021 pola que se prorroga e se modifica a Orde de 25 de xuño de 2021, pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da

COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia, e se modifica a Orde de 1 de xullo de 2021 pola que se aproba o Protocolo para a reactivación do lecer nocturno no marco da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.
-DECRETO 31/2021, do 25 de febreiro, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do dispuesto

polo Real Decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-Cov-2.-ORDE do 15 de febreiro de 2021 pola que se dispón a prórroga e a modificación das medidas de prevención específicas previstas na Orde do 26 de xaneiro de 2021, como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do

COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.-DECRETO 8/2021, de 26 de xaneiro, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real Decreto 926/2020, de 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.
-Orde do 13 de xaneiro de 2021 pola  que se modifica a do 3 de decembro de 2020, pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da covid-19 en

Galicia.
- Podes consultar as actas da comisión de seguimento do TSXG sobre o COVID 19 na seguinte ligazón.


-Real Decreto-lei 26/2020, de 7 de xullo, de medidas de reactivación económica para facer fronte ó impacto da COVID-19 no transporte e a vivienda


-Resolución do 12 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello da

Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de

prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria

ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.-Real Decreto-lei 21/2020, de 9 de junio, de medidas urxentes de prevención, contención e coordinación para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.

Real Decreto Lei 19/2020, de 26 de maio, polo que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de emprego e Seguridade Social e tributarias para paliar os efectos da COVID-19.
 
-“
Protocolo sobre Medidas de Seguridad para hacer frente al COVID-19 y Plan de reapertura de las sedes colegiales do ICAVIGO”.

-A 
nota de prensa do Ministerio de Xustiza de data 19 de maio, no que se informa do acordo do Goberno sobre o levantamento dos prazos procesuais a partir do 4 de xuño. 

-Orde SND/422/2020, do 19 de maio, pola que se regulan as condicións para o uso obrigatorio de máscara durante a situación de crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.

-Orde INT/407/2020 de 12 de maio.

-Real Decreto-lei 18/2020, de 12 de maio, de medidas sociais en defensa do emprego.


Resolución de 6 de maio de 2020, do Congreso dos Deputados, pola que se ordea a publicación do Acordo de autorización da prórroga do estado de alarma declarado polo Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.


Acordo do 6 de maio de 2020, do Pleno do Tribunal Constitucional, sobre cómputo dos prazos procesuais e administrativos que foron suspendidos por Acordo do 16 de marzo de 2020, durante a vixencia do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo.


Real Decreto Lexislativo 1/2020, de 5 de maio, polo que se aproba o texto refundido da Lei Concursal
 
Real Decreto Lei 17/2020, de 5 de maio, polo que se aproban as medidas de apoio ao sector cultural e de carácter tributario para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-2019.

-Real Decreto-lei 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesais e organizativas para facer fronte ó COVID-19 no Ámbito da Administración de Xustiza.

- Carta enviada pola  Mutualidad a todos os  mutualistas alternativos, coas medidas tomadas con motivo do  Covid-19.

Instruccións provisionais para solicitar o aprazamento previsto no RD Lei COVID19 da Axencia Tributaria.


-Nota informativa do CGPJ, na que se confirma que os órganos xudiciais poderán notificar as resolucións que dicten, pero nos procedementos non declarados esenciais a notificación non dará lugar ao levantamento dos prazos suspendidos.


-Circular 2/2020 da Secretaría General de la Administración de Justicia - Ministerio de Justicia, que regula as notificacións nos expedientes xudiciais durante a vixencia do estado de alarma

-Resolución do 14 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se determinan os servizos mínimos na Administración de Xustiza da Comunidade Autónoma de Galicia, adaptándoos ao Real Decreto-Lei 487/2020, do 10 de abril.

-Acordo do Secretario Coordinador Provincial de Pontevedra, relativo ó réxime das quendas dos letrados da administración de xustiza na modalidade de traballo presencial

-Real Decreto 14/2020 de 14 de abril, polo que se extende o prazo para a presentación e ingreso de determinadas declaracións e autoliquidacións tributarias.

-Guía práctica, publicada pola Tesourería Xeral da Seguridade Social, de recomendacións básicas para a comunicación de moratorias, aprazamentos, Erte´s, reduccións de xornada e outros aspectos. 


-Información da Dirección Xeral do Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) sobre a medida extraordinaria de prestación por desemprego para traballadores afectados por un procedemento de suspensión de contrato ou redución de xornada a causa do COVID-19:

Guía visual para a tramitación da solicitude colectiva
Nota informativa sobre o recoñecemento de oficio do aumento por fillos a cargo


-Resolución do Ministro de Xustiza de 13 de abril de 2020 pola que se adapta a prestación do servizo público de xustiza ó Real Decreto  487/2020 de 10 de abril 

 
-Documentos do Servizo Público de Emprego Estatal ( SEPE) sobre as solicitudes e tramitación dos denominados ERTEs: Guía básica de solicitude e Folla informativa empresas ERTE

Real Decreto-lei 15/2020, do 21 de abril, de medidas urxentes complementarias para apoiar a economía e o emprego.

-Real Decreto-lei 13/2020, de 7 de abril, polo que se adoptan determinadas medidas urxentes en materia de emprego agrario.

-ORDE do 31 de marzo de 2020 

-Real Decreto-Lei 11/2020, de 31 de marzo

 -Informe do CGAE sobre o Real Decreto Lei 10/2020 do 29 de marzo

-Real Decreto Lei 10/2020, de 29 de marzo 

-Informe Garda Civil sobre circulación durante o estado de alarma.


-Recomendacións e aclaracións sobre a nova situación dende a publicación do RD 463/2020:

RD 465/200

COMUNICACIÓN 


-Comunicacións do CXPX, relativas á presentación de escritos procesuais e á prestación de servicios esenciais no ámbito da Administración de Xustiza, durante o estado de alarma.


-Disposicións publicadas no B.O.E. relativas á xestión da situación de crise sanitaria:  
 
-Noticia sobre o criterio da Fiscalía Xeral do Estado sobre o cumprimento do réxime de custodia compartida e visitas
 
Guía práctica de funcionamento aprobada polo TSXG durante o estado de alarma 
 
-Acordo do Ministerio de Xustiza sobre a seguridade laboral da Administración da xustiza
 
-Modelo de solicitude  para empresas que presenten un expediente de suspensión ou redución de emprego e as instrucións para cumprimentalo. 
 
- Nota do Instituto de Crédito Oficial.
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrar sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Acepto | Rechazo | Configurar | Más información